SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

58 572 02 02

Reklamacje
Powrót

Warunki Współpracy

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna

Niniejsze ogólne warunki współpracy, określane poniżej jako OWW stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu 384 k.c. i mają zastosowanie do zawieranych umów przez P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna Irena Więckowska i Katarzyna Kolmetz, adres: 84-241 Gościcino, ul. Handlowa 21, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000005935. Kapitał zakładowy 15.000 PLN, numer NIP 5880000407, zwaną dalej POLIPACK.

Ogólne warunki współpracy stanowią integralną część umów i wiążą obie strony umowy, chyba, że strony wyraźnie i w formie pisemnej pod rygorem nieważności ustaliły inaczej.

 1. Zakres zastosowania Ogólnych Warunków Współpracy
  1. OWW stanowią integralną część umowy sprzedaży zawartej przez Polipack z Kupującym i obowiązują przez cały okres trwania współpracy handlowej (zawarcie umowy patrz pkt 1.7). Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Współpracy Polipack.
  2. Niniejsze OWW mają zastosowanie do realizowanych przez Polipack zamówień na sprzedaż rzeczy ruchomych wytwarzanych przez Polipack na podstawie i według zamówienia Kupującego zwanymi dalej „Wyrobami”.
  3. Polipack przyjmuje do realizacji zamówienia składane przez Kupującego w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną. Zamówienie musi zawierać dane Kupującego takie jak: nazwa firmy, adres, NIP, nazwisko osoby upoważnionej do składania zamówień, telefon kontaktowy, rodzaj i ilość zamawianych wyrobów, miejsce i rodzaj dostawy. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest przyjęcie przez Polipack zamówienia do realizacji. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zobowiązaniem się do jego odbioru. Polipack jest każdorazowo uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji.
  4. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Polipack podaje asortyment zamawianych „Wyrobów”, ich ilości, termin odbioru/dostawy oraz cenę. Polipack zawiera umowę jedynie poprzez wyraźne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, przesłane w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną.
  5. Gdy Kupujący składa zamówienie po raz pierwszy niezbędne jest dostarczenie dokumentów: zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych lub wypis z rejestru handlowego, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, decyzja nadania numeru NIP (celem zabezpieczenia transakcji).
  6. Po każdej zmianie w rejestrze lub zaświadczeniu dotyczącym prowadzonej działalności (np. zmiana adresu, zmiana profilu działalności, zmiana osób reprezentujących firmę etc.) należy przesłać odpis z rejestru lub ewidencji działalności z uwzględnieniem dokonanych zmian.
  7. Oświadczenie Polipack o przyjęciu zamówienia z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień nie zmieniających istoty treści zamówienia poczytuje się za jego przyjęcie z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w oświadczeniu i stanowi zawarcie umowy sprzedaży. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń/ uwag do wysłanego Potwierdzenia realizacji zamówienia w przeciągu do 24 godzin po jego otrzymaniu zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji.
  8. Zamówienia realizowane są zgodnie z Ogólnymi Warunkami Współpracy dostępnymi na stronie internetowej www.polipack.com.pl.
  9. Strony zgadzają się, że w razie wątpliwości co do praw i obowiązków stron wynikających z umowy przesądza treść przekazanego przez Polipack potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  10. Zmiana warunków umowy lub odrębne ustne uzgodnienia wymagają dla swej ważności potwierdzenia przez Polipack w postaci pisemnej i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji.
  11. Obowiązujące u Kupującego warunki realizacji umów o odmiennej treści nie są akceptowane przez Polipack, z wyjątkiem umów dotyczących indywidualnych projektów opakowań.
  12. Poza uregulowaniami zawartymi w OWW, Polipack dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów kooperacyjnych i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podawania przyczyny.
 2. Ceny i płatność
  1. Ceny w kosztorysie podawane są w PLN lub w EUR i nie zawierają podatku VAT, nie obejmują także ceny opakowania zbiorczego (kartonu, przekładki, pianki) i kosztów transportu, chyba, że strony uzgodniły inaczej. Ceny podane w walucie obcej są przeliczane na złotówki w dniu wystawienia faktury według kursu sprzedaży walut NBP z poprzedniego dnia roboczego.
  2. Kosztorys sporządzony przez Polipack zachowuje ważność w okresie 30 dni kalendarzowych od daty sporządzenia oferty.
  3. Ceny przedstawione w kosztorysie są podane dla ilości wyrobów określonych w zapytaniu ofertowym lub w zamówieniu. Gdyby rzeczywista ilość nabytych wyrobów była inna niż ta, na podstawie której opracowany został kosztorys firma Polipack ma prawo modyfikacji cen.
  4. Polipack po otrzymaniu zamówienia od klienta wystawia fakturę proforma, która zostaje przesłana faksem lub e-mailem do klienta. Faktura określa termin i sposób płatności. Po dokonaniu wpłat przez Kupującego i otrzymaniu potwierdzenia dokonanej wpłaty, Polipack wystawia fakturę na zamówione „Wyroby”. Faktura proforma jest ważna przez 5 dni od daty jej wystawienia.
  5. Faktury wystawione przez Polipack są płatne bez jakichkolwiek odliczeń w terminie wskazanym na fakturze licząc od daty ich wystawienia. Strony mogą uzgodnić inne warunki płatności, jednakże przyjmuje się poniższe zasady:
   • dla pierwszych dostaw – przedpłata,
   • 100% przedpłaty na podstawie faktury Proforma przed uruchomieniem produkcji opakowań barwionych,
   • odroczony termin płatności ustala się na podstawie przebiegu dotychczasowej współpracy z Kupującym.
  6. W przypadku opóźnienia płatności Polipack ma prawo do naliczania odsetek za zwłokę w ustawowej wysokości poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności określony na fakturze. Ponadto Polipack ma prawo do obciążenia płatnika kosztami upomnień w wysokości 50 PLN za każde wezwanie.
  7. W przypadku braku zapłaty w terminie, dane dłużnika i jego zadłużenie mogą zostać umieszczone w Rejestrze Dłużników ERIF BIG SA. Umieszczenie informacji o zadłużeniu w ERIF BIG SA poważnie ogranicza dłużnikowi możliwość skorzystania z usług finansowych, utrudnia bądź całkowicie wyklucza podjęcie współpracy z innymi przedsiębiorcami a ponadto wiąże się z utratą wiarygodności finansowej.
  8. W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kupującego lub innych jego działań na szkodę Polipack, Polipack zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody mającej wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia.
  9. W przypadku wycofania przez Kupującego zamówienia już zrealizowanego przez Polipack Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za powstałą z tego tytułu szkodę. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Kupującego dotyczące tego zamówienia zaliczane są na pokrycie poniesionych kosztów.  
 3. Zastrzeżenie prawa własności.
  1. Towary wydane Kupującemu do chwili zapłaty całej ceny są własnością Polipack.
 4. Ilość
  1. Zamówienia realizowane są w ilościach będących wielokrotnością pakowania spodów oraz nakrętek (pakowane są oddzielnie spody i oddzielnie nakrętki) lub w kompletach. Opakowaniem podstawowym jest karton lub nakładka tekturowa.
  2. Opakowania kartonowe i EURO palety są zwrotne.
  3. Realizacja zamówienia z tolerancją ilościową +/- 5% jest akceptowana przez Kupującego. W przypadku zmienionej ilości w granicach +/- 5% pozycje na fakturze zostaną skorygowane do faktycznie wykonanej ilości Wyrobów.
 5. Jakość
  1. Kupujący jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i projekt wyrobu oraz specyfikacja surowca określony w jego zamówieniu lub umowie odpowiadały jego potrzebom, dopuszczając użycie nawrotu technologicznego, wynikającego z przyjętej technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych.
  2. W przypadku realizacji zamówienia przez Polipack zgodnie z zamówieniem Kupującego wszelkie zmiany projektowe mogą być dokonywane na wyłączny koszt Kupującego.
  3. Specyfikacja „Wyrobów” wyprodukowanych zgodnie z zamówieniem zostanie dostarczona wyłącznie na życzenie Kupującego, wyrażone w formie pisemnej.
  4. Dane techniczne o wyrobie zamieszczone na stronie internetowej www.polipack.com.pl, w katalogach, broszurach, cennikach oraz podobnego rodzaju dokumentacji mają charakter orientacyjny.
 6. Dostawa, termin dostawy
  1. Firma Polipack dostarcza zamówione „Wyroby” za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt przesyłki za 1 karton – 19 PLN netto, 25 PLN netto za pobraniem, koszt przesyłki za 1 paletę Euro o wysokości do 2m – 140 PLN netto - w kwotę 140 PLN netto nie jest wliczony koszt palety. Rodzaj transportu i ceny dotyczą jedynie transportu krajowego. Kupujący ma prawo wyboru firmy transportowej dostarczającej „Wyroby”. Istnieje możliwość odbioru „Wyrobów” we własnym zakresie – w przypadku odbioru „Wyrobów” własną spedycją Kupującemu zostanie naliczony koszt palety według oferty. Uzgodnienia te dla swej ważności winny być zawarte w formie pisemnej.
  2. Termin realizacji zamówienia od momentu jego złożenia wynosi: w przypadku kolorów standardowych tzn. białych lub naturalnych do 21 dni; w przypadku wyboru koloru niestandardowego zaproponowanego przez Polipack bądź wyrobu zdobionego do 28 dni. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia akceptacji wzoru przez Kupującego.
  3. W przypadku zwłoki w odbiorze towaru lub nieodebrania Wyrobów przez firmę spedycyjną zleconą przez Kupującego w terminie 7 dni od prognozowanej daty realizacji zamówienia, naliczona zostanie kara umowna w kwocie 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia liczony od daty zrealizowania zamówienia przez Polipack.
  4. W przypadku przekroczenia terminu odbioru Wyrobów w wybarwieniu standardowym o 30 dni Polipack ma prawo dokonać  sprzedaży Wyrobów osobie trzeciej na warunkach i po cenie według własnego uznania. (Wówczas Kupującemu, który nie odebrał Wyrobów zostanie wystawiona Faktura obejmująca kwotę kary umownej – Kupujący upoważnia Polipack do wystawienia Faktury za ww. pozycję)
  5. W przypadku przekroczenia terminu odbioru Wyrobów w wybarwieniu niestandardowym bądź wyrobów zdobionych o 30 dni Polipack ma prawo do wystawienia faktury za zamówiony towar, obciążenia kosztami utylizacji nieodebranych wyrobów oraz kosztami magazynowania w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia liczony od daty zrealizowania zamówienia przez Polipack. Koszty utylizacji nieodebranych wyrobów ustala firma, której zostanie zlecone wykonanie operacji.
  6. Jeżeli niemożność spełnienia przez Polipack nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Polipack ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji dostawy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in.: niezawinione przez Polipack zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, braki surowca, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową i strajkami.
  7. Każda dostawa częściowa stanowi odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Polipack.
 7. Realizacja dostawy i przejście ryzyka
  1. Ryzyko dostawy towaru przechodzi na Kupującego w chwili przekazania go upoważnionemu do odbioru towaru, przedstawicielowi Kupującego w tym spedytorowi lub przewoźnikowi. W przypadku gdy po zgłoszeniu przez Polipack Wyrobów do odbioru, na wniosek Kupującego, Wyroby pozostają w magazynie Polipack, Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z magazynowaniem Wyrobów po cenach uzgodnionych pomiędzy stronami. Kupujący ponosi wszelkie ryzyka związane z magazynowaniem Wyrobów w Polipack.
 8. Odpowiedzialność za wady
  1. Kupujący po otrzymaniu towaru powinien go niezwłocznie sprawdzić pod względem ilościowym jak i jakościowym. Jeżeli towar został dostarczony za pośrednictwem kuriera a w momencie jego odbioru zostały stwierdzone wady ilościowe i/lub jakościowe, Kupujący jest zobowiązany spisać protokół niezgodności w obecności przewoźnika. Jeżeli Kupujący w ciągu 14 dni stwierdzi ilościowe niezgodności z dokumentami dostawy, jak również niezgodności pod względem jakościowym powinien niezwłocznie poinformować o tym Polipack w formie pisemnej, za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.polipack.com.pl
  2. Uszkodzenia wynikające z poddania towaru dalszej obróbce, bądź gdy dotyczą szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego przechowywania, użytkowania lub niezgodnie z przeznaczeniem, a także gdy powstały wskutek zwłoki w odbiorze nie są objęte procedurą zwrotu lub zamiany.
  3. Polipack jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia, dostarczenia dokumentu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.
  4. W przypadku wykrycia wad, o których mowa w pkt 8.1, Polipack ustala z Kupującym sposób rozwiązania sytuacji. W przypadku nie rozstrzygnięcia sposobu postępowania w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia niezgodności, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dot. realizacji jego zamówienia.
  5. Jeżeli spośród Wyrobów sprzedanych tylko niektóre są obustronnie uznane za wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad uprawnienie Kupującego do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy dotyczącej realizacji jego zamówienia, ogranicza się do towarów wadliwych.
  6. Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru Kupujący odstępuje od umowy dotyczącej realizacji jego zamówienia albo żąda dostarczenia towaru  wolnego od wad zamiast towaru wadliwego, nie może on odesłać towaru bez uprzedniego porozumienia się z Polipack.
  7. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.
  8. Wyłącza się odpowiedzialność Polipack za wady towaru w przypadku jego dalszego zbycia na rzecz osób trzecich.
 9. Zwrot towarów
  1. Warunkiem przyjęcia zwrotu Wyrobów, które zostały zakwestionowane przez Kupującego i uznane przez Polipack jest to, by były one nieuszkodzone, nieprzetworzone w procesach produkcyjnych Kupującego oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w zamówieniu.
 10. Inne ustalenia
  1. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z Polipack umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Polipack.
  2. Kupujący akceptując OWW wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Polipack w celu wykonania zamówienia jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.
  3. Polipack zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wykonanych Wyrobów i ich wizerunków w materiałach promocyjnych oraz jako próbek Wyrobów na ekspozycji oraz na stronie internetowej www.polipack.com.pl
  4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  5. Składając zamówienie w firmie Polipack kupujący przyjmuje powyższe ustalenia i zgadza się na realizację zamówienia na ich podstawie.
 11.  

polipack
 • pierwszeństwo ważnych informacji
 • dostęp do unikalnych promocji i ofert
 • + niespodzianka (tylko dla subskrybentów)

Zapisz się do newslettera

Administratorem danych jest P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna Irena Więckowska i Katarzyna Kolmetz z siedzibą w Gościcinie 84-241, ul. Handlowa 21. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania oraz prawo do ich usunięcia. Swoje dane możesz zaktualizować wysyłając do nas email na adres sklep@epolipack.com.pl. Subskrypcję można w dowolnym momencie anulować posługując się odpowiednim linkiem umieszczonym na końcu każdego Newslettera.

Certyfikaty

Inwestujemy