Dział sprzedaży

Kraj 58 738 69 50

Export 58 738 69 40

SKLEP INTERNETOWY 58 738 69 33

Reklamacje
Powrót

Kodeks etyczny

/images/isops3/G7W5N986Y0Q0b1y5a869K9i8x195F5t7.jpg?

Przy wyborze swoich dostawców POLIPACK dokłada wszelkich starań, aby szukać i wdrażać partnerów biznesowych cieszących się dobrą reputacją, którzy wysoko cenią standardy etyczne oraz przejrzyste i odpowiedzialne praktyki biznesowe.

KODEKS systematyzuje w sposób formalny praktyki obowiązujące w POLIPACK i wskazuje wyraźnie, z uwzględnieniem różnic kulturowych i wymogów prawnych, że niezależnie od miejsca, w którym działają nasi dostawcy i podwykonawcy wytwarzający produkty lub elementy wykorzystywane w produkcji opakowań POLIPACK lub w którym świadczone są usługi, oczekujemy, że taka działalność będzie prowadzona zgodnie z najwyższymi standardami, przyczyniając się do zachowania doskonałej reputacji POLIPACK.

Niniejszy KODEKS obowiązuje wszystkich dostawców i podwykonawców POLIPACK niezależnie od ich lokalizacji i profilu działalności.

Niniejszy KODEKS obejmuje standardy, które są obiektywne, mierzalne i powiązane z obowiązującymi przepisami krajowymi. Jednak w pewnych obszarach występują określenia, które mogą wymagać dodatkowego wyjaśnienia, dlatego w przypadku wątpliwości proszę o bezpośredni kontakt z:

MARZENA BUCZKOWSKA
Tel. kom.: +48 537 005 454
marzena_buczkowska@polipack.eu

Przepisy i regulacje
Dostawcy POLIPACK są zobowiązani działać ściśle według wszystkich przepisów prawa i regulacji obowiązujących w krajach trwale i okresowo, w których prowadzą działalność, oraz zgodnie z wymogami niniejszego Kodeksu.

Praca dzieci
Dostawcy POLIPACK są zobowiązani przestrzegać przepisów krajowych dotyczących minimalnego wieku pracowników. Pracownicy muszą: (a) mieć co najmniej 15 lat lub 14 lat, jeśli przepisy krajowe dopuszczają taki niższy wiek pracowników zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Pracy; lub (b) być w wieku ukończenia obowiązkowej edukacji; lub (c) mieć minimalny wiek obowiązujący w kraju produkcji.

Praca niewolnicza
Dostawcom POLIPACK nie wolno korzystać z żadnego rodzaju pracy wykonywanej pod przymusem lub niewolniczej dzieci lub dorosłych, co dotyczy pracy wymuszonej, pracy więźniów, niewolników lub nielegalnych imigrantów.

Prześladowanie
Dostawcy POLIPACK muszą traktować wszystkich pracowników z szacunkiem i godnością respektując ich prawo do zachowania prywatności i godności osobistej. Pracownicy nie mogą podlegać karom cielesnym, być narażeni na groźby, znęcanie się fizyczne, psychiczne ani werbalne ani wykorzystywanie seksualne. Dostawcy POLIPACK nie będą w żadnym stopniu tolerować przejawów tego typu zachowań i gestów. Dostawcy POLIPACK nie mogą nakładać kar finansowych w ramach procedur dyscyplinarnych, o ile nie dopuszczają tego przepisy prawa krajowego.

Wynagrodzenia i świadczenia
Dostawcy POLIPACK są zobowiązani płacić pracownikom co najmniej pensje minimalne zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz zapewniać wszystkie obowiązkowe świadczenia pracownicze przewidziane odpowiednimi regulacjami. Oprócz wynagrodzenia za normalne godziny pracy pracownicy muszą otrzymywać wynagrodzenie za nadgodziny wg stawek premiowych zgodnych z wymogami prawa.

Godziny pracy
Dostawcy POLIPACK mają obowiązek zapewnić, że w ramach normalnego wymiaru czasu pracy, o ile nie występują nadzwyczajne okoliczności, pracownicy wykonują pracę zgodnie z limitami dotyczącymi normalnych godzin pracy i nadgodzin określonymi zgodnie z prawem kraju produkcji.

Bezpieczeństwo, zdrowie i higiena pracy
Dostawcy POLIPACK są zobowiązani zapewniać pracownikom czyste, bezpieczne i zdrowe środowisko pracy spełniające wszystkie obowiązkowe wymogi standardów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w krajach, w których prowadzą działalność.

Zakaz dyskryminacji
Dostawcy POLIPACK są zobowiązani zapewniać, że zatrudnianie, wynagrodzenia, świadczenia, ścieżki kariery, rozwiązanie stosunku pracy i przejście na emeryturę, opierają się na obiektywnie ocenionych kwalifikacjach kandydatów i pracowników, a nie na ich narodowości, przynależności etnicznej i rasowej, orientacji seksualnej, przekonaniach politycznych, religijnych ani innych cechach osobowych pracowników takich jak płeć, wiek, stan zdrowia czy stopień orzeczonej niepełnosprawności.

Prawa kobiet
Dostawcy POLIPACK są zobowiązani zapewnić, że kobiety są traktowane w równy sposób we wszystkich aspektach zatrudnienia. Przejście testu ciążowego nie może być warunkiem zatrudnienia. Ponadto pracowników nie wolno zmuszać do stosowania środków antykoncepcyjnych.

Wolność stowarzyszania się i umowy zbiorowe
Dostawcy POLIPACK są zobowiązani szanować prawa pracowników do swobodnego zrzeszania się, w szczególności do wstępowania do stowarzyszeń lub rezygnacji z takiej przynależności. Dostawcy POLIPACK muszą także szanować prawo pracowników do zawierania umów zbiorowych.

Ochrona środowiska
Dostawcy POLIPACK są zobowiązani przestrzegać wszystkich krajowych przepisów dotyczących środowiska obowiązujących w stosunku do miejsca pracy, produktów i metod ich wytwarzania. Dodatkowo Dostawcy będą podejmować działania w celu minimalizacji negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko naturalne oraz lokalne społeczności. Będą sami wykorzystywać zasoby naturalne w sposób zrównoważony i pracować tak, aby oszczędzać wykorzystanie energii –w ramach dostępnych i aplikowalnych dla realizowanych procesów technologii.

Uczciwość biznesowa
Dostawcy POLIPACK nie będę uczestniczyć w nieuczciwych działaniach handlowych takich jak zmowa cenowa, ustawianie przetargów, praktyki monopolowe, spekulacje kursów walut i innych cen. Ponadto nie będę tolerować i sami praktykować zachowań korupcyjnych w jakiejkolwiek formie. Będą unikać potencjalnych konfliktów interesów między prywatną działalnością pracowników a interesami biznesowymi i powstrzymają się od czerpania korzyści ze źródeł tych konfliktów.

Komunikacja
Dostawcy POLIPACK będą przekazywać treści i postanowienia niniejszego Kodeksu swojemu kierownictwu oraz będą wymagać respektowania jego zasad od swoich dostawców i podwykonawców. Rozpatrzą też jakość jego przestrzegania przy wyborze i wdrożeniu swoich dostawców.polipack
  • pierwszeństwo ważnych informacji
  • dostęp do unikalnych promocji i ofert
  • + niespodzianka (tylko dla subskrybentów)

Zapisz się do newslettera

Administratorem danych jest P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna Irena Więckowska i Katarzyna Kolmetz z siedzibą w Gościcinie 84-241, ul. Handlowa 21. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania oraz prawo do ich usunięcia. Swoje dane możesz zaktualizować wysyłając do nas email na adres sklep@epolipack.com.pl. Subskrypcję można w dowolnym momencie anulować posługując się odpowiednim linkiem umieszczonym na końcu każdego Newslettera.

Certyfikaty

Inwestujemy